TOMAS ILSØE-MIKKELSEN

Page Footer

Persontype

Jeg trives med høj puls og motiveres, når pressehenvendelser og rådgivningsbehov skal håndteres sideløbende med daglig drift og ledelse. Jeg er vant til at navigere i komplekse bureaukratier og finde løsninger i krydspresset fra presse, borgere og politikere. Som person er jeg driftsikker, imødekommende, engageret, idérig, analytisk og løsningsorienteret. Og jeg er altid frisk på et slag Wordfeud.

MYERS-BRIGGS - INNOVATIV OG MULIGHEDSORIENTERET
Myers-Briggs Typologiindikator (MBTI) skildrer mig som en INTP/ENTP-type:

INTP-typen karakteriseres som den kreative tænker, der ser muligheder når problemer analyseres. Således sætter INTP'eren pris på viden, kompetencer og innovation og er fremadrettet.

Myers-Briggs typologien er baseret på Jungs fire arketyper og trækker således på kognitiv teori og essentialisme. Systemet giver plads til 16 forskellige typologier, idet fire gennemgående dialektiske egenskaber kan kombineres indbyrdes. De fire fremtrædende egenskaber, der udgør den endelige type beskrives hver med en procentsats, som indikerer hvor udtalt egenskaben er. Testen tager grundet sit essentialistiske præg ikke højde for omgivelsernes indflydelse på persontypen, dvs. en persons sociale præg, men kan bruges som en indikator.

HOWARD GARDNER - LOGIK, SPROGLIGHED OG HELHEDER
Indenfor Howard Gardners Multiple Intelligence-system (MI) er mine tre stærkeste intelligenser:

Det betyder at jeg foretrækker logiske ræsonnementer og at tænke i helheder.

DAVID A. KOLB (LSI) - HANDLINGSORIENTERET ANALYTIKER
I David A. Kolbs "Learning Style Inventory" (LSI) vil jeg typisk være placeret som den handlingsorienterede analytiker - dvs. personen som vil være god til at omsætte virksomhedens erfaringer i handlingsplaner i en strategisk afdeling.

Bag om Kolbs læringscyklus og LSI: Den erfaringsbaserede læring og Kolbs læringscyklus - fra erfaring til erkendelse.

I sit "Learning style Inventory" (LSI), opererer Kolb med fire grundkategorier eller fremherskende læringsstile. Disse fire kategorier udgør tilsammen en fuld proces fra oplevelse, igennem refleksion og begrebsliggørelse til eksperimenteren.

Mere konkret kan disse kategorier benyttes analytisk i fx organisationsøjemed, idet de beskriver fire nødvendige bestanddele i en effektiv proces fra ide/oplevelse til implementering. Således bør en velfungerende organisation have medarbejdere med styrker indenfor områderne:

Innovation - Den divergente kategori, som er karakteriseret ved tolerance overfor flertydighed, metaforisk tænkning og fleksibilitet. Denne type medarbejdere er gode til at bearbejde konkrete oplevelser/hændelser/data.

Analyse - Den assimilative kategori, som er dygtige til at skabe teoretiske modeller, forske og planlægge.

Praksis - Den konvergente kategori, der rationelt evaluerer løsningsalternativer og måder hvorpå analyseresultaterne kan implementeres.

Dynamik - Den akkomodative kategori, der får tingene gjort, udfører planerne og involverer sig i nye eksperimenter.

Page Footer

Erfaring

PRESSE- OG KOMMUNIKATIONSCHEF, FORSVARETS PERSONELTJENESTE, BALLERUP, 2012-
Chef for kommunikationselementet med ansvar for presse og kommunikation på HR-området i forsvaret. Vi kommunikerer til 21.500 ansatte, deres pårørende, myndigheder, presse og borgere. Ledelsesbetjening i henvendelser fra presse, borgere og det politiske niveau. Ledelse, drift og udvikling af intern og ekstern kommunikation.

AC-BESTYRELSEN, FORSVARETS PERSONELTJENESTE, HOLMEN/BALLERUP, 2008-
Dansk magisterforenings repræsentant i Samarbejdsudvalget og bestyrelsesmedlem i AC-klubben siden 2008. Varetager medarbejdersidens interesser på AC-området i samarbejde med DJØF i Forsvarets Personeltjeneste.

KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER, FORSVARETS PERSONELTJENESTE, HOLMEN/BALLERUP, 2006 - 2012
Souschef i kommunikationselementet og ledelsens rådgiver i pressespørgsmål og organisationens strategiske kommunikation. Redaktør på postomdelt nyhedsbrev til forsvarets ansatte. Koordination og ledelse af større kommunikationsprojekter og styring af intern og ekstern kommunikation. Undervisning af og sparring med medarbejdere. Leder af kommunikationsnetværk. Kvalitetssikring af kommunikation og redaktionsarbejde.

ADMINISTRATOR, RED SQUARES PUBL. APS, KBH, 1994 - 1999
Administrator på reklame- og kommunikationsbureauet Red Squares med 12 ansatte. Frem til udgangen af 1997 deltids-/studieansættelse som bogholder med ansvar for regnskabsafslutning. Ansat på fuldtid fra 1998 med udvidet ansvar for time-/lønstyring og budgetter. Desuden tekstforfatning og grafisk arbejde.

KRYDSORDSKONSTRUKTØR, SELVSTÆNDIG, KBH, 1991 - 1993
Freelanceleverandør til "Deres Krydsordsforlag".

Page Footer

Kompetencer

PRESSEBETJENING
Jeg har siden 2006 håndteret pressehenvendelser på HR-området i forsvaret. Hvad enten det har drejet sig om forsvarets veteranindsats, personsager, konflikter på lønområdet, erstatningssager, mangfoldighed eller værnepligt. Såvel proaktive indsatser som reaktive.

PERSONALE- OG PROJEKTLEDELSE
Som leder er jeg lyttende, men er også bevidst om, at beslutningen i sidste ende er min. Jeg er løsningsorienteret og lægger vægt på, at mine medarbejdere ved hvor de har mig. Jeg giver stor metodefrihed. men nyder også at bruge min faglighed til sparring. Jeg er desuden iderig, motiverende og god til at samle og give retning.

Jeg er vant til at virke som projektejer i forhold til kreative medarbejdere og har både erfaring som projektleder og netværksleder.

Derudover har jeg erfaring med personaleledelse, herunder at forventningsafstemme og skabe sammenhæng mellem opgaver, udviklingssamtaler, kompetenceudvikling og nyløn.

FORANDRINGSKOMMUNIKATION
Har i min tid i forsvaret været med til at kommunikere gennem tre forskellige forsvarsforlig. Hver gang med store organisationsændringer til følge. Jeg har lært, at man ikke kan putte forandringskommunikation på formel, men har opbygget værdifuld erfaring med forandringskommunikationens do’s and dont’s.

LEDELSESKOMMUNIKATION
Som ledelsens rådgiver i pressehåndtering og strategisk kommunikation, har jeg stor erfaring med ledelseskommunikation. Hvad enten det drejer sig om chefrådgivning, lederindlæg til medarbejderavisen, chefens mail til medarbejderne, talesedlen til ølkassemødet eller at omsætte den langsigtede vision i driftskommunikationen.

STRATEGI, STYRING OG KVALITETSSIKRING
Som kommunikationsrådgiver fik jeg i 2006 opgaven med at udvikle en velfungerende kommunikationsfunktion i en nystartet organisation. Det har givet mig værdifuld erfaring med strategi, styring og kvalitetssikring. Lige fra at definere kommunikationsmål, til at udarbejde en overordnet kommunikationsstrategi, oprette velfungerende kommunikationskanaler, etablere kommunikationsnetværk og et dynamisk set-up til løbende udvikling og værdistyring af kommunikationen.

REDAKTIONSARBEJDE
Har stor erfaring med tilrettelæggelse, udarbejdelse og redaktion af en lang række forskellige kommunikationsprodukter.
Redaktør af et postomdelt nyhedsbrev for forsvarets ansatte (ca. 21.500 ansatte) i perioden 2006-2011.

Page Footer

Uddannelse

EFTERUDDANNELSE

Page Footer